Навчальний статут

Навчальний статут Інституту Богословських Наук Непорочної Діви Марії

(зобов’язує з 10 жовтня 2017 року)

І. Загальні положення

§ 1

 1. Особа, яку прийнято на навчання, набуває прав студента після:

– подачі документів до секретаріату Інституту Богословських Наук (далі Інституту);

– складення вступного іспиту;

– співбесіди з Ректором Інституту;

– складення студентської присяги перед Ректором.

Я як студент Інституту Богословських Наук Непорочної Діви Марії буду сумлінно виконувати свої обов’язки, щоб якнайкраще приготуватися до праці на благо Церкви та Батьківщини. Керуючись нормами християнської моралі, буду берегти гідність студента, дбати про добре ім’я Інституту, а також дотримуватися усіх розпоряджень його Проводу. Нехай допоможе мені в цьому Бог.

 1. Після присяги студент отримує залікову книжку, яка є документом, що засвідчує процес і результати навчання.
 2. Керівником і опікуном усіх студентів є ректор.

ІІ. Організація навчання

§ 2

 1. Навчальний рік починається 1 вересня і триває до 30 серпня наступного календарного року. Поділяється на два семестри: перший, що триває від 1 вересня до 31 січня, та другий, що триває з 1 лютого до 30 серпня.
 2. Протягом навчального року ректор призначає сесійні з’їзди: 7 загальних і 3 спеціалістичних. Дієцезіальна Школа сакральної музики має 5 спеціалістичних з’їздів на рік.
 3. Про терміни сесійних з’їздів студенти дізнаються з інтернет-сторінки Інституту, або в секретаріаті Інституту.
 4. Про щоденний розклад занять студенти та викладачі дізнаються з дошки оголошень.

§ 3

 1. Навчання може відбуватися в рамках індивідуального ходу навчання (ІХН).
 2. Індивідуальний хід навчання полягає на здобутті знань у рамках обраної спеціальності, послуговуючись навчальними засобами Інституту, за узгодженим з Ректором особистим графіком навчання
 3. Перехід на ІХН може відбутися за згодою ректора після принаймні 1 року навчання.
 4. Програму ІХН, яка містить навчальні стандарти, обов’язкові для даної спеціальності, затверджує Ректор спільно зі студентом.
 5. Інститут надає можливість брати участь у лекціях на правах вільного слухача.
 6. Вільним слухачем може бути той, хто попередньо отримав на це дозвіл Ректора.
 7. Вільний слухач відвідує лекції в довільному порядку з обраних ним предметів.
 8. Вільний слухач не має обов’язку складати іспити, не отримує від Інституту залікової книги та жодного диплому чи сертифікату.

§ 4

 1. Навчання в Інституті проводиться українською мовою.
 2. Іноземні викладачі можуть викладати своєю рідною мовою.

ІІІ. Умови прийому на навчання

§ 5

 1. До Інституту можуть вступити світські особи, а також монахи і монахині, які мають позитивну моральну і духовну характеристику, а також є фізично та психічно здоровими, які отримали повну середню освіту і хочуть під час навчання сприяти євангелізації.
 2. За згодою Ректора можуть також бути прийняті особи без атестату як вільні слухачі.

IV. Права та обов’язки студента

§ 6

1. Студент має право:

 1. відвідувати лекції, семінари, вправи та інші заняття, які входять до програми навчання, а також користуватися бібліотекою;
 2. користуватися усіма науковими матеріалами, які надає Інститут;
 3. складати іспити, зараховуючи чергові семестри (навчальні роки), необхідні для здобуття наукового ступеня магістра;
 4. отримати академічну відпустку;
 5. організовувати наукові кола та студентські спілки та братства, які не суперечать християнському статусу Інституту;
 6. брати участь в наукових дослідженнях, які проводяться в Інституті;
 7. отримувати нагороди та відзнаки;
 8. отримувати душпастирську опіку;
 9. брати участь у симпозіумах та наукових конференціях, які організовує Інститут.

§ 7

 1. Студент зобов’язаний дотримуватися студентської присяги, навчального статуту та розпоряджень Проводу Інституту. Зокрема, студент зобов’язаний:
 2. здобувати знання, брати участь у заняттях, передбачених навчальною програмою, а також вчасно отримувати заліки та складати іспити;
 3. дотримуватися розпорядку дня та брати активну участь у таких його пунктах, як: Свята Літургія, спільні ранкові і вечірні молитви, адорації, чергування;
 4. зберігати поведінку, яка відповідає гідності студента Інституту Богословських Наук, керуючись основами християнської моральності;
 5. зміцнювати або принаймні поважати католицький характер Інституту;
 6. дбати про добре ім’я Інституту;
 7. з повагою ставитися до працівників Інституту;
 8. негайно повідомляти секретаріат Інституту про зміну прізвища чи адреси;
 9. вчасно сплачувати кошти за проживання і кухню;
 10. у випадку припинення, за будь-яких причин, навчання – написати заяву на ім’я Ректора і розрахуватися з бібліотекою Інституту та, якщо необхідно, з бібліотекою Вищої Духовної Семінарії.

§ 8

 1. Студент, провчившись 1 рік, може за згодою ректора розпочати навчання за ще однією спеціальністю, крім основної, якщо виконує всі обов’язки, пов’язані з ходом навчання;
 2. Студент іншої спеціальності розпочинає навчання з І або ІІ курсу і зобов’язаний погасити академрізницю;
 3. Студент може змінити основну спеціальність за згодою Ректора.

V. Зарахування навчального року

§ 9

 1. Періодом, який може бути зарахований, є навчальний рік.
 2. В періоді зарахування студент зобов’язаний скласти усі іспити та отримати зарахування усіх занять і практик, передбачених планом навчання.
 3. Студент іншої спеціальності може отримати зарахування предметів, що входять до навчальної програми, на підставі отриманих зарахувань з цих предметів на основній спеціалізації, або в іншому вищому навчальному закладі. Рішення про зарахування окремих предметів, за винятком предметів, зарахованих через перескладення, приймає Ректор.
 4. Зарахування предмету відбувається в день іспиту і засвідчується виставленою оцінкою.
 5. Умовою зарахування всього періоду навчання на останньому курсі є подання в секретаріат Інституту дипломної роботи.
 6. Зарахування предмету підтверджується відповідним записом у заліковій книжці та протоколі.
 7. У випадку, коли викладач, що веде заняття з певного предмету, відсутній протягом довгого часу, ректор уповноважує іншого викладача прийняти іспит і зробити відповідний запис у заліковій книжці.
 8. Терміни та організацію складання іспитів та зарахувань предметів визначає Інститут. У випадку, якщо студент не склав іспиту або зарахування предмету у визначений термін, він зобов’язаний домовитися з викладачем про перескладення самостійно.
 9. У випадку, якщо студент не з’явився на іспит з поважної причини, Ректор призначає інший час для його складання. Студент повинен, в міру можливостей, документально підтвердити важливість причини своєї відсутності.
 10. У випадку, коли студент не склав більше, ніж 9 іспитів за рік, він повторює курс.
 11. Студент, який без поважної причини пропустив 3 загальних сесійних з’їзди, автоматично викреслюється зі списків студентів.
 12. Студент може скласти іспит або зарахування предмету раніше визначеного терміну лише за згодою Ректора.
 13. Студент, після зарахування 8 семестрів навчання в Інституті, вписується на 9 і 10 семестр як студент Люблінського Католицького Університету, продовжуючи навчання в Інституті.

§ 10

 1. Список іспитів і заліків, а також шкала і форма оцінювання визначаються навчальною програмою.
 2. Для іспитів і зарахувань предметів застосовується наступна шкала оцінювання:
  1. відмінно плюс – 5+ (відм. плюс);
  1. відмінно – 5 (відм.);
  1. відмінно мінус – 5- (відм. мінус);
  1. добре – 4 (добре);
  1. добре мінус – 4- (добре мінус);
  1. задовільно – 3,0 (задов.);
  1. задовільно мінус – 3- (задов. мінус);
  1. незадовільно – 2 (незадов.).
 3. Для зарахувань предметів без оцінки застосовуються наступні форми запису:
  1. зараховано – (зарах.);
  1. не зараховано – (не зарах.).

§ 11

 1. Якщо студент отримає на іспиті незадовільну оцінку, він має право на одне перескладення з кожного не зарахованого предмету.
 1. Якщо студент отримує незадовільну оцінку на перескладенні, йому призначається комісійний іспит, який проходить в присутності Ректора, викладача предмету та незалежного викладача.
 2. Якщо студент незгідний з оцінкою, отриманою на іспиті, він має прави вимагати комісійний іспит. Термін комісійного іспиту визначає Ректор.
 3. Якщо оскарження студента стосуються письмового іспиту, то комісійний іспит полягатиме на перевірці й оцінці письмового завдання даного іспиту.
 4. Про результат комісійного іспиту вирішує комісія більшістю голосів, змінюючи або залишаючи оцінку, яка була оскаржена.

VI. Академічні відпустки

§ 12

 1. Студент може отримати річну академічну відпустку у важливих життєвих обставинах.
 2. Студент може отримати наукову відпустку для навчання на території України або за кордоном чи для наукових досліджень, пов’язаних з дипломною роботою.
 3. Студент повинен просити про відпустку відразу після того, як з’явиться причина для її отримання.
 4. Отримання семестрової або річної академічної відпустки продовжує термін навчання.
 5. Отримання академічної відпустки підтверджується заявою та записом у заліковій книжці.
 6. Для студентів, які навчаються більше, ніж за однією спеціальністю, отримання академічної відпустки на одній спеціальності не поширюється на решту спеціальностей.

VII. Закінчення навчання

§ 13

 1. Умовою закінчення навчання є приготування представлення дипломної роботи, а також складення дипломного іспиту.
 2. Дипломний іспит і захист дипломної роботи відбувається в Люблінському Католицькому Університеті (далі ЛКУ).

§ 14

 1. Студенти зобов’язані подати затверджену головним промоутером дипломну роботу не пізніше 31 травня.
  1. Ректор на прохання студента, підтверджене науковим керівником, може продовжити термін подання дипломної роботи.

§ 15

 1. Дипломна робота повинна буди написана українською мовою. На прохання студента, підтверджене науковим керівником, Ректор може погодитись, щоб дипломна робота була написана іноземною мовою.
 2. Умовою прийняття дипломної праці іноземною мовою є визначення рецензента, який знає цю мову.
 3. Студент, що пише дипломну роботу іноземною мовою, разом із нею подає її короткий зміст українською мовою.

§ 16

 1. Студент пише дипломну роботу під керівництвом уповноваженого до цього професора ЛКУ, який має науковий ступінь абілітованого доктора. Він є головним промоутером дипломної роботи студента.
 2. Студент може мати додаткового промоутера своєї дипломної роботи, який обирається серед викладачів Інституту.
 3. Тему роботи обирає студент за згодою головного промоутера і затверджує Ректор Інституту не пізніше, ніж за рік до закінчення навчання.
 4. Дипломну працю оцінюють головний промоутер, а також один рецензент, якого визначає ЛКУ.
 5. Студент, який поновлює навчання після більш, ніж трьохрічної перерви, зобов’язаний просити про повторне затвердження теми дипломної роботи.

VIII. Випускний іспит

§ 17

 1. Умови допуску до випускного іспиту:
  1. Зарахування всіх предметів і практик, а також складення всіх іспитів, передбачених навчальною програмою;
  1.  Отримання щонайменше задовільної оцінки за дипломну роботу;
 1. Випускний іспит відбувається того ж дня, що і захист дипломної роботи.
 2. Випускний іспит складається усно перед комісією, яка складається з представників ЛКУ та Інституту.
 3. Умовою закінчення навчання є складення випускного іспиту щонайменше задовільно. Після складення випускного іспиту студент повідомляється про його результати.

§ 18

 1. Якщо студент не може скласти випускний іспит у визначений термін, він повинен заздалегідь повідомити про це Ректора Інституту. В такому випадку студент може скласти випускний іспит у вересні того ж року.
 2. Якщо студент не складе випускного іспиту у вересні того ж року, він буде викреслений зі списку студентів ЛКУ.
 3. Внести прохання про поновлення статусу студента ЛКУ для складення випускного іспиту особа може за рік, внісши відповідну оплату, яку визначає ЛКУ.

§ 19

 1. В диплом вноситься оцінка, заокруглена за таким принципом:
 • до 3,250 – задовільно (3);
 • 3,251 – 3,750 – задовільно плюс (3,5);
 • 3,751 – 4,250 – добре (4);
 • 4,251 – 4,500 – добре плюс (4,5);
 • від 4,501 – дуже добре (5).
 • Оцінка заокруглюється лише для внесення в диплом, натомість у всіх засвідченнях показується кінцевий результат навчання.

  Кінцевим результатом випускного іспиту є оцінка, яка містить в собі:

  • середній бал за 5 років навчання;
  • оцінку за дипломну роботу;
  • оцінку за випускний іспит.
  Поділитися: